ZBOG NEIZVRŠAVANJA RJEŠENJA O IMENOVANJIMA:Inspekcija ponovo kaznila Medicinski fakultet u Sarajevu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ZBOG NEIZVRŠAVANJA RJEŠENJA O IMENOVANJIMA: Inspekcija ponovo kaznila Medicinski fakultet u Sarajevu

Medicinski fakultet ponovo je novčano kažnjen zbog neizvršenja rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Inspekcija ponovo kaznila Medicinski fakultet u Sarajevu

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kaznila je još jednom Medicinski fakultet u Sarajevu novčanom kaznom zbog neizvršavanja ranije donesenog rješenja a uvezi sa izborom nastavnika u nastavnu oblast Interna medicina.

Kako je Žurnal i ranije pisao, utvrđeno je da je Medicinski fakultet za ovu oblast pokušao izabrati kandidatkinju koja u tom trenutku nije ispunjavala potrebne uslove, kako bi se sa Fakulteta uklonio dr. sci. Nabil Naser.

Nabil Naser sa Fakulteta se pokušava istjerati u grupi sa ostalim nastavnim kadrom koji ne radi u KCUS-u, pri čemu se kao obrazloženje navodi da nema nastavnu bazu u  KCUS-u, što je više puta osporeni kriterij prilikom izbora i od strane inspektora i od strane drugostepenog organa – Ministarstva obrazovanja.

Inspektorat nalaže da ovaj izbor nije proveden po zakonu ali Fakultet ne izvršava rješenje u potpunosti. Zbog toga se donosi novo rješenje i izriče nova novčana kazna. Fakultet se žali Ministarstvu obrazovanja kao drugostepenom organu, koje tu žalbu odbija.

Iako je kazna simbolična – 50 KM – uključuje i prisilno izvršenje sa novčanim kažnjavanjem. Ukoliko se mjera navedena u rješenju ne provede, Fakultet će biti kažnjen sa dodatnih 200 KM. U narednih 20-ak dana bit će jasno da li će Fakultet ovaj put ipak ispoštovati nalaz inspektora, što je do sada više puta prekršeno.

Paralelno sa očitovanjem inspektorata, žalbu Medicinskog fakulteta na ranija rješenja odbija i Ministarstvo obrazovanja. Iako nalazi da neka od prvobitnih rješenja inspektora nisu utemeljena, Ministarstvo obrazovanja se u rješenju koje potpisuje ministar Elvir Kazazović slaže kako Fakultet nema osnova za žalbu.

Od oktobra 2017. iz Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu isključuju se profesori Ismet Gavrankapetanović, Rusmir Mesihović, Faris Gavrankapetanović, kao i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent Reuf Karabeg i Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Adnan Hadžimuratović, Zelija Velija-Ašimi, Naser Nabil i još niz drugih, o čemu je Žurnal već ranije pisao. Kako ne rade u Kliničkom centru, “zamjera” im se što nemaju nastavnu bazu, što se koristi kao razlog zbog kojeg više ne mogu predavati na Fakultetu.

Nastavna baza, iako od strane inspekcije odbačena kao uslov za izbor u zvanje, bila je tema i sastanaka na Fakultetu. Na jednom od njih, kada se odlučivalo o smjeni bivše dekanese Amele Kulenović,  rektor UNSA Rifat Škrijelj upoznao je prisutne sa činjenicom da su mu na razgovor dolazili bivši uposlenici KCUS-a, predstavnici nastavnika Fakulteta:

- Rektor je naglasio da je protiv toga da ljudi iz privatnih klinika uđu u sastav Vijeća koje odlučuje o njihovom angažmanu. Rektor je naglasio da apsolutno ne prihvata da privatnici učestvuju u radu Vijeća zato što su oni konkurencija KCUS-u, čime su ušli u zabranu takmičenja sa poslodavcem, a to je KCUS, zbog čega su im se trebali raskinuti ugovori o radu - navodi se u službenoj zabilješci sa sastanka održanoj 21.11.2017. 

KUIP je od januara do kraja aprila ove godine izvršio ukupno 23 inspekcijska nadzora, od čega se deset njih odnosilo na okolnosti konkursa za izbor u zvanja.

Fakultet je do sada platio 12 hiljada KM kazni za uočene nepravilnosti u vezi sa samo jednim slučajem. Ukupni iznos je nekoliko desetina hiljada KM:

- Radi utvrđenih nepravilnosti, kantonalni upravni inspektor je djelovao pokretanjem četiri prekršajna postupka izricanjem novčanih sankcija u ukupnom iznosu od 12.000 KM, te tri rješenja o izrečenim upravnim mjerama.

(zurnal.info)