Sarajevo:DOM NARODA FEDERACIJE: Usvojena reformska agenda
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

DOM NARODA FEDERACIJE: Usvojena reformska agenda

Budžeti će biti utvrđeni i održavani na čvrstim srednjeročnim temeljima, dogovorenim s MMF-om u aranžmanu koji će uslijediti nakon sadašnjeg stend-by aranžmana

DOM NARODA FEDERACIJE: Usvojena reformska agenda
FOTO: Arhiv

Dom  naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu Informaciju o Reformskoj agendi.

- Vlada FBiH se odlučila za reformski put, koji je duži, teži i nosi sa sobom rizik. Agenda utemeljuje pokretanje procesa oporavka ekonomije, ekonomskog rasta i zapošljavanja. Njeno provođenje počinje odmah i bez odlaganja. Na njeno provođenje su se obavezali svi relevantni društveni i politički faktori u BiH. Agenda nam daje konkretne smjernice za ključne ekonomske reforme -  rekao je premijer Fadil Novalić koji se povodom tog dokumenta obratio delegatima.

U suštini, Agenda je obaveza i radni plan stvari za naredne tri godine, usvojili su je  Vijeće ministara BiH, Narodna Skupština Republike Srpske i Federalna vlada, podsjetio je.

- Svi smo pristali na socio-ekonomske reforme, ali sad je došao trenutak da moramo raditi. Reformska agenda je odgovor na poziv Vijeća za vanjske poslove iz decembra 2014. za usvajanje inicijalne agende za reforme, u skladu s pravnom stečevinom EU. Svjesni smo da će značajan napredak u provođenju ove agende biti neophodan za aplikaciju za članstvo, koju će razmatrati EU. U agendi stoji da je to jedan od uvjeta koji će pospješiti naš pravac ka EU. O prioritetima koji su predviđeni ovom agendom razgovarano je s međunarodnim finansijskim institucijama u prethodnom periodu. Možemo se pohvaliti da je 95 posto naših pogleda ušlo u tu agendu. Vjerujemo da će reforme uspostaviti osnovu za pregovore o pojedinačnim programima finansijske i tehničke pomoći međunarodnih finansijskih institucija i EU, kao i s drugim donatorima i partnerima koji eventualno žele podržati Reformsku agendu -  naveo je također Novalić.

Podsjetio je na njenih šest poglavlja, od kojih svako podrazumjeva niz mjera za socijalno-ekonomske reforme.

U poglavlju javnih finansija, iziskuje mjere u oblasti oporezivanja i fiskalne stabilnosti.

Budžeti će biti utvrđeni i održavani na čvrstim srednjeročnim temeljima, dogovorenim s MMF-om u aranžmanu koji će uslijediti nakon sadašnjeg stend-by aranžmana.

Novi fiskalni okvir će postaviti nivo javnog duga na silaznu putanju, a stvoriće i prostor za povećanje javnih investicija i istovremeno smanjiti učešće vladinog sektora u ekonomiji.

Fiskalna konsolidacija će biti provedena smanjivanjem javne potrošnje te povećanjem javnih prihoda.

Povećanje javnih prihoda će se postići povećanjem prihoda od poreza, proširivanjem poreske baze, smanjenjem sive ekonomije, smanjenjem poreskih oslobađanja i unapređenjem rada poreskih uprava, ustvrdio je premijer.

U poglavlju poslovne klime i konkurentnosti, predviđene su mjere dalkjnjeg rasta i prosperiteta, koje oraju biti zasnovane na privlačenju investicija, prvo domaćih, kako ističe Novalić, pa onda i stranih.

Konkurentnost treba unaprijediti odstranjivanjem već dobro poznatih i dokumentovanih prepreka investicijama.

- Postoji potreba da se ujednači i izravna teren za investicije uklanjanjem skrivenih dotacija i ostalih vidova pomoći mnogim velikim preduzećima, poboljšanjem stečajnih procedura te nastavkom aktivnosti na rješavanju problema s nekim od neodrživih preduzeća -  Novalićeve su riječi.

Povodom narednog poglavlja, o tržištu rada, rekao je da našu stratešku prednost predstavlja  značajan potencijal u radnoj snazi koja trenutno nije dovoljno iskorišćena.

- Postojeći zakoni o radu u značajnoj mjeri više ne odražavaju društvene i ekonomske odnose u BiH te su u pojedinim odredbama kontradiktorni sa drugim zakonima i u nekim odredbama nejasni i nedovoljno fleksibilni -  istaknuo je premijer.

Povodom reforme socijalne zaštite i penzionog sistema, kao narednog poglavlja u agendi, dodao je da se društvo mora pobrinuti za one koji ne mogu brinuti sami o sebi. Istovremeno, sistemi socijalne zaštite ne smiju istovremeno remetiti podstreke u ekonomiji i moraju biti fiskalno održivi.

Da bi se ti ciljevi postigli, moraju se poboljšati ciljane socijalne pomoći putem paketa mjera kojima će učiniti politike socijalne zašite efikasnijim, efektivnijim i pravičnijim.

Socijalna zaštita treba da je u funkciji onih kojima je zaista potrebna ili koji je plaćaju i mora biti postavljena na stabilne finansijske osnove, obrazloženje je premijera Novalića.  

- Penzioni sistemi bi takođe trebalo da su na stabilnim finansijskim osnovama ukoliko se tokom srednjoročnog perioda želi riješiti problem nagomilanih prava radnika -  zaključio je.

Vladavina prava i dobro upravljanje, kao sljedeće poglavlje, podrazumijeva po njegovim riječima, borbu protiv kriminala, terorizma i korupcije, uključujući i borbu protiv pranja novca.

Reforma javne uprave je jedan od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima, naveo je također premijer.

Poidsjetio je na dosadašnje mjere Vlade - na donošenje odluke o moratoriju na sva zapošljavanja u javnom sektrou, koje ostaje na snazi do daljnjeg.  

Radi se na razvijanju sistema poticaja prvog zapošljavanja u većoj mjeri nego što je to do sada rađeno.

Bit će predložene značajne izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima "kako bismo proveli tzv. preferencijalno zapošljavanje".

- Ne smijemo oštetiti penzione i zdravstvene fondove a ni poslodavce. Želimo da pravednije raposredimo poresko opterećenje i pojednostavimo procedure obračuna plata i uplate pripadajućih obaveza -  poručio je također.

Uskoro će Vlada, po Novalićevim dajnjim riječima, ponuditi i zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno zakon o uplati neuplaćenih doprinosa, koji će na sistemski način riješiti ovaj gorući problem u društvu, kako je istaknuo.

U skorije vrijeme očekuje se donošenje tri zakona u okviru strategije za reformu PIO/MIO sistema, a osnovni je zakon o PIO koji predviđa uvođenje bodovnog sistema, što će omogućiti ravnomjerniju raspodjelu.

Radi se i na zakonu o šumama u kojem će proizvođačima sa većim stepenom obrade biti omogućen prioritet u dobavi sirovina iz naših šuma, kazao je između ostalog delegatima premijer Novalić.

Iduća je tačka dnevnog reda je Zakon o radu, osnova za sva zakonska rješenja koja slijede: zakon o uvezivanju staža, reforma PIO sistema, podsticaji za prvo zapošljavanje, zatim zapošljavanje nakon dugotrajne nezaposlenosti, dodao je.  

- Smatram da smo ovim dokazali da su strukturna poboljšanja i ozdravljenja izvediva bez posezanja za drastičnim mjerama i šokovima. U prirodi čovjeka je da bude oprezan kada su u pitanju promjene i mi to prihvatamo, ne radimo ništa nasilno, ali mi nemamo luksuz da ne radimo -  jedna je od njegovih poruka u ovom izlaganju.

(Fena)