Kanton 10:Diskreciona prava i dalje omogućavaju koruptivna zapošljavanja
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Kanton 10: Diskreciona prava i dalje omogućavaju koruptivna zapošljavanja

Legislativa omogućava zapošljavanje podobnih, jer rukovodilac ima diskreciono pravo da izabere bilo kog kandidata sa liste i ima pravo da osniva ad hoc konkursnu komisiju, te imenuje njene članove

Diskreciona prava i dalje omogućavaju koruptivna zapošljavanja

Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da rukovodiocima daje široka diskreciona ovlaštenja. Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Kantonu 10, koju je uradila Anitkorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, pokazuje da rukovodilac ima diskreciono pravo izbora kandidata za zaposlenje, te diskreciono pravo da osniva ad hoc konkursnu komisiju i bira njene članove.

Uredba omogućuje zapošljavanje podobnih kandidata, jer rukovodilac ima diskreciono pravo da sa liste najboljih kandidata koju mu dostavi Agencija za državnu službu izabere bilo kog kandidata,  bez obzira na broj osvojenih bodova i rang kandidata na listi. Također, rukovodilac ima pravo da osniva ad hoc komisije i bira njene članove, čime konkursnu komisiju može staviti u svoju službu. Nužno je da se proces zapošljavanja u državnu službu učini transparentnijim, da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu čime bi se prevenirala korupcija - ocjenjuje Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, lidera ACCOUNT Sektorske grupe “zapošljavanje u javnom sektoru”.

Viša politička volja stopirala promjene

ACCOUNT je izradio Model pravilnika za zapošljavanje u javnoj službi, koji je primjenjiv u svim javnim institucijama, ustanovama i preduzećima. Primjenom ovog Modela pravilnika prevenira se  korupcija, ukidaju diskreciona ovlaštenja i proces zapošljavanja čini transparentnim i poštenim. Helsinški odbor za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za građansku suradnju iz Livna, inicirao je saradnju sa Vladom Hercegbosanske županije i Timom za borbu korupcije HBŽ, kako bi usvojili ovaj Model pravilnika. Međutim, naišli su na zid.

Radili smo intenzivno na zagovaranju izmjena kritičnih, potencijalno koruptivnih odredbi u postojećoj legislativi, međutim nismo naišli na odobravanje institucija u Kantonu 10. Zapravo, naišli smo na ignorisanje. Čak i kad smo uspjevali da ostvarimo kontakt sa pojedincima iz institucija koji su bili bar spremni na razgovor, u konačnici su pronalazili različite razloge da se ne uradi ništa na poboljšanju legislative. U konačnici su se uglavnom pozivali na političku volju viših instanci, uz stav da nije vrijeme da se otvara ova tema – kaže Ćuskić.

 POTENCIJALNO KORUPTIVNE ODREDBE

Rezultati Analize zakonodavnog okvira pokazuju i da je Hercegbosanska županija na prilično sistematičan način regulisala oblast zapošljavanja državnih službenika, a posebno intervjua sa kandidatima. Tačnim definisanjem koje pitanje može a koje ne može biti postavljeno na intervjuu standardizovan je tok cijelog intervjua. 

Značajno je i evidentiranje toka intervjua u formi zapisnika, jer se na taj način omogućava pravilno vođenje žalbenog postupka i utvđivanje eventualnih propusta u postupku odabira kandidata. 

Pozitivnim se može ocijeniti i odredba kojom je ispitivač obavezan da obrazloži svoje odluke kojima je posebno loše, odnosno posebno dobro ocijenio pojedine kandidate, čime se u dobroj mjeri izbjegava arbitrarnost prilikom odlučivanja. Međutim, i dalje su na snazi diskreciona prava rukovoditelja da osniva ad hoc komisiju i bira njene članove, što predstavlja potencijalno koruptive odredbe. Također, na rukovodiocu leži konačan odabir kandidata, čime mu je dato preširoko diskreciono pravo da utiče na konačan izbor kandidata, što je neprihvatljivo - zaključuje Ćuskić.

(zurnal.info)