IZMJENAMA ZAKONA DO TRANSPARENTNIJEG POSTUPKA:Omogućiti kopiranja i fotografiranja svih ponuda

Istražujemo

IZMJENAMA ZAKONA DO TRANSPARENTNIJEG POSTUPKA: Omogućiti kopiranja i fotografiranja svih ponuda

Agencija za javne nabavke BiH namjerava prilikom izmjena Zakona o javnim nabavkama tražiti da se zakonom omogući svim učesnicima u postupku kopiranje i fotografiranje pristiglih ponuda kako bi se povećala transparentnost

Omogućiti kopiranja i fotografiranja svih ponuda
FOTO: preuzeto sa buka.ba


Zakonom o javnim nabavkama omogućeno je svim učesnicima u postupku javne nabavke da imaju uvid u sve pristigle ponude. Uvidom u ponudu povećana je transparentnost samog postupka jer svi učesnici mogu uočene nepravilnosti i prijaviti.

Zakonom je omogućeno da nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorno tijelo na zahtjev ponuđača omogući uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente kao i pojašnjenja originalnih dokumenata, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

Međutim, iz Agencije naglašavaju "da se povjerljivim informacijama ne mogu smatrati ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi, predmet nabavke od koje ovisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad sukladno tehničkoj specifikaciji, te potvrde uvjerenja od kojih ovisi kvalifikacija vezana za osobnu situaciju kandidata/ponuđača, bez obzira na to jesu li označene kao povjerljive ili ne".

Pravo na uvid u ponude drugih ponuđača omogućava svim sudionicima u postupku da se upoznaju sa svim činjenicama koje su mogle imati utjecaj na rezultate postupka. Na temelju informacija prikupljenih uvidom, svaki sudionik u postupku može ukazati na eventualne nepravilnosti u ponudama, neusklađenosti sa tenderskom dokumentacijom, na pogreške i propuste ugovornog tijela prilikom pregleda ponuda i sve to upotrijebiti u žalbi.

Izmjenama zakona, koje će tražiti Agencija za javne nabavke, omogućit će se i fotografisanje i kopiranja svih pristiglih ponuda. Iz Agencije kažu da ugovorna tijela trebaju omogućiti svim zainteresiranim ponuđačima kopiranje, fotografiranje i slikanje ponuda koji za to iskažu interes a u cilju osiguranja adekvatne pravne zaštite.


(zurnal.info)