FUCZ nastavlja trošiti sredstva posebne naknade:Još pola miliona planiraju potrošiti na čamce, opremu, vozilo i obuke
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

FUCZ nastavlja trošiti sredstva posebne naknade: Još pola miliona planiraju potrošiti na čamce, opremu, vozilo i obuke

Izmjenama i dopunama Plana nabavki FUCZ-a planirano je da se potroši više od pola miliona maraka iz sredstava posebne naknade. Prošle godine je na računu bilo oko 24 miliona maraka, da bi u toku prvog vala pandemije iznos „pao“ na oko šest i po miliona maraka

Još pola miliona planiraju potrošiti na čamce, opremu, vozilo i obuke
fucz.gov.ba

 

Nedavno su objavljene prve izmjene i dopune Plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za 2021. godinu. Ove izmjene zapravo su plan trošenja sredstava posebne naknade. O tim sredstvima detaljnije ćemo u drugom dijelu teksta.

FUCZ, na čijem je čelu prema odluci Vlade Federacije BiH Enes Memić, planira potrošiti preko pola miliona maraka – precizno 506.581,22 KM bez PDV-a – na ukupno pet nabavki.

Slika zaslona 2021-04-17 u 01-00-25

Najviše novca, odnosno 273.504,28 KM, planiraju potrošiti na nabavku polietilenskih čamaca s motorom i prikolice za čamce. I tu možda ništa ne bi bilo sporno, da FUCZ prethodnih godina nije kupila značajan broj čamaca, a jedan dio im je i doniran. O spornoj nabavci, između ostalog, čamaca, Žurnal je pisao prošle godine, a brojne nabavke problematizirali su i federalni revizori u svom Izvještaju o finansijskoj reviziji FUCZ-a za 2019. godinu.

Dalje, za vozilo za prevoz pumpi visokog pritiska s pratećom opremom izdvojeno je 126.239,32 KM. Prema riječima Žurnalovog izvora, upitna je opravdanost ove nabavke, s obzirom na to FUCZ ima nekoliko kamiona koji mogu, ukoliko se ukaže potreba, prevoziti te pumpe.

IP komunikaciona oprema i telemetrijska oprema za nadzor elektro-energetske infrastrukture IKT prostorija Uprave, FUCZ će, prema procjeni, koštati 76.923,08 KM. Kako se na brojnim specijaliziranim sajtovima navodi, ovakva oprema je znatno naprednija u poređenju s drugom opremom. Za FUCZ samo najbolje.

Čak skoro 30 hiljada maraka trebale bi se platiti obuke – za obuku za spašavanje u zimskim uslovima za sezonu 2021/2022. planirano je 17.094,02 KM, a za obuku članova Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) 12.820,52 KM.

Tome dodajmo i nabavke koje su obuhvaćene Planom javnih nabavki FUCZ-a za 2021. godinu. Za ukupno tri stavke se navodi da će se finansirati sredstvima posebne naknade – čak 452.991 KM se planira izdvojiti za odjeću i obuću za ekstremne uslove za pripadnike specijalizirane jedinice, za idejni i glavni projekat operativnih centara CZ FBiH planirano je 427.350 KM, dok se za centralnu bazu podataka o prirodnim i drugim nesrećama na prostoru FBiH planira izdvojiti 49.999 KM.

To je zajedno oko 930 hiljada maraka, a ako tome dodamo pola miliona maraka iz izmjena i dopuna Plana nabavki, dolazimo do iznosa od preko milion i 400 hiljada maraka. Podsjetimo još jednom, govorimo samo o sredstvima posebne naknade.


SREDSTVA POSEBNE NAKNADE


Šta su to sredstva posebne naknade? Evo šta piše u članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH:

„Sva pravna lica i građani koji obavljaju samostalnu djelatnost i državni organi svih nivoa vlasti dužni su plaćati posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine uplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i ugovoru o djelu.“

Posebna naknada obračunava se i uplaćuje istovremeno s isplatom plaće, a prikupljena sredstva vode se na posebnom računu. Sredstva se ne gase s istekom godine, već se akumuliraju na posebnom računu. Novac se raspoređuje na način da Federaciji ide 15%, kantonu 25%, a općini u kojoj su ta sredstva ostvarena 60%.

Na tom računu je prije izbijanja pandemije bilo više od 24 miliona maraka. Za samo dva mjeseca potrošeno je oko 17 i po miliona maraka, dok je na račun „leglo“ oko 665 hiljada maraka. Sumirano, početkom maja 2020. godine na računu je bilo nešto više od sedam miliona maraka.

Stanje računa posebna naknada

Naknadno je potrošeno još novca, pa je zaključno s datumom 15.6.2020. godine na računu bio iznos od 6.525.841,49 KM. Bitno je napomenuti da se na osnovu posebne naknade godišnje prikupi između oko tri miliona, te da se svake određen iznos stavi na raspolaganje općinskim, kantonalnim i federalnoj civilnoj zaštiti. Jasno je, trenutni iznos na računu sigurno nije značajno veći.

Zašto su bitna ova sredstva? Upravo ovim sredstvima, uz određena koje je osigurala Vlada FBiH, kupljeni su sporni respiratori, te brojna druga medicinska oprema, testovi itd. Tada je još uvijek na čelu FUCZ-a bio danas suspendovani Fahrudin Solak. Žurnal je detaljno pisao šta je to Solak sve nabavljao, te da je novac (više od 18 miliona maraka), trošio mimo zakona, odnosno izuzimajući se od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Dakle, račun je poprilično ispražnjen, a velikim dijelom novac je trošio Solak koji je godinama unazad trošio milione na sumnjive nabavke, o čemu je Žurnal iscrpno pisao.

Osim toga, sumnjiv je i iznos koji je potrošen. Naime, u Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jasno je navedeno na šta se prikupljeni novac može trošiti. Osim toga, u članu 182. kaže se da Federacija može dio sredstava, koja pripadaju Federaciji, koristiti za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja (…) s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u toku budžetske godine.

S obzirom na to da potrošeni iznos značajno premašuje 20% sredstava prikupljenih u toku godine, svojevremeno je Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH postavio zastupničko pitanje FUCZ-u. Zanimalo ih je na osnovu kojih zakonskih odredbi i podzakonskih akata su donesene odluke zbog kojih je premašen iznos od 20%.

U svom odgovoru iz FUCZ-a su se pozvali i na tačke VII i VIII Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Ukratko, u toj odluci je precizirano u kojim tačno slučajevima je moguće planirati da se još sredstava posebne naknade utroši. Tu dolazimo do „igre procenata“ gdje je vrlo teško izračunati koliko procenata novca su civilne zaštite (općinske, kantonalne i federalna) trošile i u koju svrhu je potrošen. U najgorem slučaju, postoji sumnja da je potrošen veći iznos nego je to zakonom dozvoljeno.

Bilo kako bilo, činjenica je da je račun dobrano ispražnjen i da će trebati dosta vremena da se opet skupi sav potrošeni novac koji je itekako potreban u kriznim situacijama. Za početak, može se uštedjeti nekoliko stotina hiljada maraka koje FUCZ planira potrošiti na (ne)potrebne nabavke.

(zurnal.info)