Okružni privredni sud Prijedor :Iza zatvorenih vrata zaposlen sin Duška Miloice, predsjednika Okružnog suda
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Okružni privredni sud Prijedor : Iza zatvorenih vrata zaposlen sin Duška Miloice, predsjednika Okružnog suda

Miloica je prvi ušao u kancelariju broj 39, a odgovarao je na četiri pitanja. Nijedan od njegovih odgovora, ali ni odgovora ostalih kandidata, nije zabilježen u zapisniku suda. Komisija mu je, iza zatvorenih vrata, dala 14 bodova, što mu je garantovalo poziciju stručnog saradnika. Sa ugovorom na neodređeno vrijeme!

Iza zatvorenih vrata zaposlen sin Duška Miloice, predsjednika Okružnog suda
FOTO: Kozarski

Miloš Miloica! Upamtite to ime!

Otprilike ovako je počeo i završio konkurs Okružnog privrednog suda u Prijedoru, raspisan 17. juna 2020. Miloš, inače sin predsjednika Okružnog suda u Prijedoru Duška Miloice, mjesec i po kasnije dobio je ugovor na neodređeno vrijeme, otkriva Žurnal.

Stručni saradnik, mladi pravnik i sin Miloica oduševio je komisiju - Snježanu Cepić, Bojanu Petković i Mladena Kokanovića pa su ga nagradili sa 14 bodova. Prvi sljedeći kandidat imao je 11, dok su preostala dva prijavljena pribilježila tek po 10.

ZANIMLJIVA PROCEDURA I ZAPISNIK KOJI TO NIJE

Opštim i posebnim uslovima konkursa od kandidata nije zahtijevano ništa naročito – fakultetska diploma pravnika, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, eventualni dokazi o ranijem radnom iskustvu…

Iako je rok za prijavu kandidata bio 2. juli, dobro upućen izvor Žurnala navodi da u narednih mjesec dana od dana kada je konkurs zatvoren niko nije pozvan na razgovor.  

To svakako potvrđuju i u sudu, navodeći da su četiri kandidata na intervju pozvana tek 4. avgusta. Razgovori su trajali dvadesetak minuta, a mladim pravnicima postavljeno je po nekoliko stručnih pitanja.  

Tročlana sudska komisija sačinila je zapisnik, koji to svakako nije. U dokumentu suda, koji je u posjedu Žurnala, pobrojana su imena prijavljenih kandidata, vrijeme početka intervjua, pitanja koja su im postavljena, ali ne i njihovi odgovori. U kancelariju su pozivani pojedinačno pa je tajnost ispita očito ranije odabranog kandidata bila zagarantovana.

“Obavljen je usmeni razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno, na način da su članovi komisije dali kandidatu priliku da se predstavi. Nakon toga, svaki član komisije je postavljao stručna pitanja te potpitanje, ukoliko je to bilo potrebno radi razjašnjenja datog odgovora. Komisija je ocjenjivala svakog kandidata na osnovu datih odgovora, vodeći računa o opštem utisku koji je kandidat ostavio (vještina komunikacije, samopouzdanje, motivisanost…)”, stajalo je u “zapisniku”.

Miloica je prvi ušao u kancelariju broj 39, a odgovarao je na pitanja: da li je u privrednim sporovima obavezno održavanje pripremnog ročišta, u kojem roku se može podnijeti prijedlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavcu naloženo da zaposlenog vrati na posao, da li je dozvoljena revizija u izvršnom postupku i detalji u vezi sa poznavanjem rada na računaru...

Nijedan od njegovih odgovora, kao i odgovora ostalih kandidata, nije zaveden u zapisniku, koji je takođe u posjedu Žurnala.

Trinaest dana kasnije, 17. avgusta, predsjednica suda Dijana Mazalić-Nović obavijestila je kandidate da je najbolje ocijenjen Miloica te im poslala rješenje u kojem je obrazložila zapošljavanje sina kolege Duška Miloice.

“Nakon uvida u zapisnik sa intervjua i listu uspješnih kandidata, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi da prvorangirani kandidat bude izabran na predmetno radno mjesto. Sa kandidatom Miloica Milošem će biti zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, obzirom da je navedeni kandidat od konkursne komisije bio rangiran kao prvi prema broju osvojenih, a na osnovu kriterijuma koji su sadržani u zapisniku sa intervjua”, stoji u rješenju koje je potpisala predsjednica Okružnog privrednog suda u Prijedoru.

 

NETRANSPARENTNOST KAO PROSTOR ZA MANIPULISANJE

Prema propisima zapošljavanja, radnici sudova potpisuju ugovore na neodređeno vrijeme nakon sprovedenog javnog konkursa, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra. Postupak za prijem državnog službenika podrazumijeva provjeru ispunjavanja uslova javnog konkursa, kao i ulazni intervju sa kandidatom.

Svakako, navodi struka, ovo ne zadovoljava standarde i otvara veliki prostor za manipulacije i namještanja pri zapošljavanju, jer komisija ima slobodu da, po sopstvenom nahođenju i iza zatvorenih vrata, ocjenjuje kandidate.

Zanimljivo, propisano je i da komisiju mora da čini pet članova od kojih su tri člana državni službenici iz republičkih organa uprave na koje se odnosi javna konkurencija i koji imaju najmanje isti stepen školske spreme koja je propisana za radno mjesto koje se popunjava. Dva člana se imenuju sa liste koju utvrđuje Agencija za državnu upravu. Komisiju u ovom slučaju činila su samo tri člana!

Miloica je, i nakon žalbenog roka, ostao na mjestu stručnog saradnika u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru.

Platu u pravosuđu Republike Srpske prima za “pomaganje sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučavanje pravnih pitanja, sudske prakse i pravne literature u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, izradu nacrta sudskih odluka, a po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija, obavljanje stručnih poslova koje mu povjeri sudija, kao i za obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom”.

O nepotizmu (u zakonskim okvirima) prijedorski sud, u skladu sa sopstvenim moralnim normama, ćuti.

(zurnal.info)