Ugodan život čelnika Federacije:Čavarin kabinet troši pola miliona za plate, asistenta plaćaju 18.600 KM
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Ugodan život čelnika Federacije: Čavarin kabinet troši pola miliona za plate, asistenta plaćaju 18.600 KM

Predsjednik i potpredsjednici FBiH su jedan subjekt, jedan ID poreski broj, a godinama se ponašaju kao tri odvojena budžetska korisnika i podnose tri različita finansijska izvještaja

Čavarin kabinet troši pola miliona za plate, asistenta plaćaju 18.600 KM

 

Kabineti predsjednika i potpredsjednika FBiH budžetske korisnike u prošloj godini koštali su 2.380.568 KM, koliko je ukupno za njih izdvojeno izmjenama i dopunama budžeta.

Od toga polovina novca odlazi u Kabinet predsjednika FBiH Marinka Čavare i to 1.153.917 KM, dok je Uredu potpredsjednice Melike Mahmutbegović dodijeljeno 779.717 KM, a potpredsjednika Milana Dunovića 610.118 KM.

 

Tri finansijska izvještaja

 

Iako su ova tri Kabineta jedan subjekt, jedan ID poreski broj, godinama se ponašaju kao tri odvojena budžetska korisnika. Federalnom ministarstvu finansija podnose pojedinačne finansijske izvještaje, od kojih dva nemaju pečat. Na ovo već godinama upozoravaju revizori, ali i članovi Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju. No, za to niko ne mari, niti iko odgovara.  

U septembru 2019. održan je sastanak predstavnika ova tri Kabineta sa Federalnim ministarstvom finansija i predložena su rješenja sa zaključkom da se pokuša postići saglasnost zainteresiranih strana, ali od tada se nisu nastavile nikakve dalje aktivnosti po tom pitanju.

 

Sva tri Kabineta nastavila su po staroj ustaljenoj praksi.

U odnosu na prethodne godine ništa se nije promijenilo ni kada je u pitanju unutrašnja organizacija predsjednika i potpredsjednika FBiH, koja nije utvrđena jednim pravilnikom. Svaki Kabinet ima svoj pojedinačni pravilnik koji, prema mišljenju revizora, nisu sačinjeni u skladu sa Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija.

Pravilnik o unutarašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta na snazi je od 5. marta 2015., otprilike mjesec dana nakon što su aktuelni predsjednik i potpredsjednici izabrani za čelnike FBiH.

Revizori godinama u izvještajima konstatuju da za radno mjesto savjetnika nije predviđeno potrebno radno iskustvo, niti položen stručni ispit što nije u skladu sa propisima iz ove oblasti.

“Ovo naglašavamo jer pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji nije jasno utvrđena unutrašnja organizacija i djelokrug organizacijskih jedinica, sistematizacija radnih mjesta s opisom i uslovima za obavljanje poslova, te druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju, što je jedan od osnovnih elemenata za uspostavljanje povoljnog kontrolnog okruženja u skladu s COSO modelom”, stoji u izvještaju za 2020.  

Zbog ovakve unutrašnje organizacije vode se odvojene knjigovodstvene evidencije, sačinjavaju se pojedinačni godišnji finansijski izvještaji, ali i oni o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole koji se predaju Federalnom ministarstvu finansija.

Revizori smatraju da to ne daje potpunu i pravu sliku finansijskog položaja predsjednika i potpredsjednika FBiH, kao jednog organa izvršne vlasti, propisanog i Ustavom FBiH.

Finansijsko izvještavanje nije u potpunosti vršeno u skladu s članom 7. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH, budući da nisu uneseni podaci iz posljednjeg zvanično usvojenog budžeta, za godinu za koju se sačinjava izvještaj.

 

Potpredsjednik Dunović je najskromniji

 

Čavarin Kabinet je u prošloj godini na plaće i naknade izdvojio 592.435 KM, Kabinet potpredsjednice Mahmutbegović 514.239 KM, a Dunovićev 385.225 KM.

 

tabela1

Iz finansijskog izvještaja za 2020. godinu

 

Čavara daleko najviše izdvaja i na ime naknade za prevoz s posla i na posao 23.345 KM, dok za troškove smještaja dužnosnika izdvaja 16.140 KM, za odvojeni život  14.346 KM, a za prevoz korisnicima odvojenog života 3.725 KM.

Potpredsjednik Milan Dunović je, kao i prethodnih godina, daleko najskromniji. On je za naknadu za prevoz s posla i na posao izdvojio 2.436 KM, dok na ime naknade troškova smještaja dužnosnika, odvojeni život i za prevoz korisnicima odvojenog života nije potrošio ništa.

 

tabela 2

Iz finansijskog izvještaja za 2020. godinu

 

Kabinet potpredsjednice Mahmutbegović je u svrhu naknade za prevoz s posla i na posao izdvojila 5.197 KM, a za troškove smještaja dužnosnika 10.176 KM, odvojeni život 11.630 KM, a za prevoz korisnicima odvojenog života 3.834 KM.

Mahmutbegović najviše izdvaja za topli obrok 28.610 KM, Čavara 28.221 KM, a Dunović 23.032 KM.

Kabinet potpredsjednice Mahmutbegović nešto više od ostalih izdvaja i za regres 6.194 KM, Čavarin kabinet 5.718 KM, a Dunovićev 4.765 KM.

Revizori su utvrdili da su u Čavarinom kabinetu radni odnos zasnovala dva savjetnika na određeno vriijeme, a jednom od njih je utvrđeno pravo na naknadu za zakup stana i troškove smještaja 299 KM, odvojeni život 250 KM i troškove prevoza za dane sedmičnog odmora 15 KM.

U druga dva Kabineta nije bilo novih zapošljavanja, dok je u Uredu potpredsjednice FBiH jedan savjetnik razriješen dužnosti u decembru 2020.

Dunovićev kabinet je najskromniji i kada se radi o putnim troškovima na koje je potrošio 2.463 KM, dok je Kabinet potpredsjednice za tu svrhu izdvojio najviše 12.163 KM. Čavarin kabinet je u tu svrhu izdvojio 11.862 KM.

Čavarin kabinet, pak, najviše troši i na usluge prevoza i goriva za šta je izdvojeno 10.224 KM, dok potpredsjednica u tu svrhu izdvaja 6.877 KM, a potpredsjednik 3.664 KM.

 

Godinama angažuju iste osobe po ugovoru o djelu

 

Ured predsjednika je u prošloj godini zaključivao ugovore o djelu za obavljanje poslova asistenta predsjednika FBiH i izradu godišnjeg završnog računa.

“Za obavljanje poslova asistenta predsjednika FBiH zaključeni su ugovori na period od 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 18.600 KM (mjesečna naknada u iznosu od 1.550 KM)”, stoji u izvještaju. Ista stavka nalazila se i u izvještaju za 2019.

Ured potpredsjednice FBiH zaključivao je ugovore o djelu za medijsko savjetovanje (9.600 KM), poslove lektorisanja i prevođenja (9.600 KM) i izradu godišnjeg završnog računa (1.000 KM). Ugovori su zaključeni na period od 12 mjeseci uz mjesečnu naknadu od 800 KM.

U istu svrhu je ugovore zaključivao i Ured potpredsjednika s tim da je mjesečna naknada za obavljanje poslova saradnika za medije iznosila 700 KM.

“Iskazane izdatke za ugovore o djelu za obavljanje poslova asistenta, medijsko savjetovanje i lektorisanje i prevođenje, ne smatramo opravdanim, jer su se poslovi obavljali u kontinuitetu tokom cijele godine. Za obavljanje ugovorenih poslova angažovane su osobe s kojima su zaključivani ugovori i u prethodnim godinama, na šta je ukazivano i u ranijim izvještajima. S obzirom na to da se ugovori o djelu nisu zaključivali jednokratno na određeno vrijeme, već tokom cijele godine za istu vrstu poslova, nisu imali karakter ugovora o djelu”, stoji u finansijskom izvještaju za 2020. godinu.

Revizori smatraju da nisu opravdane ni isplate za rad u komisijama za javne nabavke, popis i razmatranje tekućih transfera jer se odnose na obavljanje redovnih poslova i zadataka.

 

Odgovornost je na Parlamentu FBiH 

 

Iako je većina mišljenja da nije dobro da jedna institucija sa jednim budžetskim brojem ima tri odvojena budžeta i tri finansijska izvještaja po tom pitanju niko ništa ne radi. Niti iko odgovara za trenutačno stanje.

“Najveća odgovornost je na Parlamentu FBiH koji već godinama od Ministarstva finansija prihvata budžet podijeljen na tri dijela”, smatraju naši sagovornici.

Predsjednik i potpredsjednici FBiH nisu se sredinom jula pojavili na saslušanju pred Parlamentarnom komisijom za reviziju već su poslali svoje predstavnike.

Nije tajna ni da je slaba komunikacija između predsjednika sa potpredsjednicima, a najveći kočničar je upravo predsjednik FBiH Marinko Čavara.

(zurnal.info)