REVIZIJA POSLOVANJA AUTOCESTE FEDERACIJE:Čak 155 miliona KM nepravilno uknjiženo kao prihod kompanije
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

REVIZIJA POSLOVANJA AUTOCESTE FEDERACIJE: Čak 155 miliona KM nepravilno uknjiženo kao prihod kompanije

Autoceste Federacije BiH dobile su negativno mišljenje za finansijske izvještaje. Od zapošljavanja bez konkursa, neproduktivnosti, miliona KM koje plaćaju jer nisu povukli kreditna sredstva, pa do nepravilnog knjiženja čak 155 miliona KM kao prihoda kompanije

Čak 155 miliona KM nepravilno uknjiženo kao prihod kompanije

 

Za 91 kilometar autoceste zaključno sa 31. decembrom 2020. godini u JP Autoceste Federacije BiH zaposleno je 120 blagajnika i 40 vođa smjene. Ukupan godišnji trošak za njih iznosi 3,7 miliona KM.
Na jedan kilometar izgrađene i u promet puštene autoceste zaposleno je 5,1 osoba. Revizija preduzeća utvrdila je da je to znatno iznad prosjeka evropskih operatora autocesta.
Zapošljavanje radnika kontinuirano se vrši bez provođenja javnog oglašavanja a prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu.

U kompaniji su na poslovima za koje se po sistematizaciji zahtijeva pravni fakultet, odnosno fakultet društvenog smjera angažovano ukupno 34 zaposlena. Uprkos tome, Autoceste tokom cijele godine koriste advokatske usluge i za to plaćaju naknadu. Iznosi se kreću od 30 do 211 hiljada KM.
Ovo je tek dio nepravilnost koju su u kontroli finansijskih izvještaja i poslovanja uočili revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.
JP Autoceste Federacije BiH dobilo je negativno mišjenje za finansijske izvještaje.

Precijenjeni prihodi kompanije

Jedna od osnovnih zamjerki revizije odnosi se na to što su poslovni prihodni precijenjeni za čak 155 miliona KM.
Poslovni prihodi iskazani su u iznosu od skoro 187 miliona KM KM. Od toga, naknada za autoceste i ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (akciza na gorivo) u iznosu od skoro 155 miliona KM. Revizori upozoravaju da se ove naknade ne mogu priznavati kao poslovni prihodi, što drastično umanjuje ovu stavku u poslovanju kompanije.

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom o akcizama u BiH i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Prema Zakonu o cestama FBiH, upravitelji javnih cesta obavljaju poslove od općeg interesa, ne posluju na komercijalnoj osnovi, niti su osnovani radi sticanja dobiti, već svoje aktivnosti obavljaju na osnovu plana i programa rada koji odobrava osnivač – Vlada FBiH:

- Prihodi po osnovu akciza na gorivo ne zadovoljavaju zahtjeve Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, koji je u primjeni od 1. 1. 2018. godine, jer nije ispunjen osnovi uslov za njegovo priznavanje, a to je postojanje obostrano odobrenog Ugovora s kupcem. Naime, radi se o javnom prihodu na koji Društvo nema nikakav uticaj, jer se ovi prihodi uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Zbog toga je priznavanje primljenih javnih prihoda u okviru poslovnih prihoda potpuno neosnovano, utvrđeno je, i dovodi do nerealnog iskazivanja podataka o finansijskom položaju i uspješnosti poslovanja Društva. Ukoliko bi ovi prihodi bili isključeni iz poslovnih prihoda, kako i nalažu propisi, dobila bi se realnija slika uspješnosti poslovanja društva.

- Ukupni poslovni prihodi iznosili bi 31.753.887 KM, a poslovni rashodi 61.999.640 KM.

zaobilaznica


Propusti sa zeničkom zaobilaznicom

Komentarišući medijsko izvještavanje o izgradnji zeničke zaobilaznice u aprilu ove godine, tadašnji direktor Autocesta Adnan Terzić u intervjuu za O kanal rekao je kako je mnogo zlonamjernih i naručenih izvještaja. Ali objektivni, revizorski izvještaj, sada pokazuje da je razloga za kritike bilo.

- Za poddionice Klopče – Donja Gračanica i Drivuša – Klopče dobijene su upotrebne dozvole i izvršeno je preuzimanje radova. Za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica preuzimanje radova nije okončano s obzirom na to da nije izvršen tehnički prijem, niti je obezbijeđeno odobrenje za upotrebu, što je bila obaveza po Ugovoru. Navedena dionica puštena je u promet 25. 11. 2020. godine bez obezbjeđenja upotrebne dozvole Ministarstva prostornog uređenja, što nije u skladu sa članom 66. Zakona o prostornom planiranju, koji nalaže da se građevina može koristiti tek nakon što se izda odobrenje za upotrebu. Zatvorena je 7. 12. 2020. godine Rješenjem Federalne uprave za inspekcijski nadzor, na koje je uložena žalba. Aktivnosti na osnovu izdatog Rješenja su poduzete, ali propisano odobrenje za upotrebu nije izdato do okončanja revizije, niti je knjigovodstveno izvršen prenos sredstava u upotrebu.

Navedeno ukazuje, kaže revizija, na činjenicu da projekat za dionicu Zenica jug – Zenica sjever ima slabosti u svim fazama, od projektovanja do realizacije ugovora:

- Samo na jednoj poddionici vrijednost ugovorenih radova povećana je za 40.530.627 EUR, a vrijednost ugovorenog nadzora nad projektima za 2.813.938 EUR (dvije poddionice). Također, rok izvođenja radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica prolongiran je za ukupno 731 dan. 

Milioni KM za nepovučena kreditna sredstva


U toku godine povučeno je 406 miliona KM kreditnih sredstava. Zbog nepovlačenja sredstava na godišnjem nivou od EBRD kredita, kompanija je platila skoro milion KM takse.

Po ugovorima potpisanim sa EBRD bankom predviđena su plaćanja 0,5% naknade za nepovučeni iznos sredstava na godišnjem nivou:

- Za dva ugovora koja su potpisana sa EBRD-om, za dionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – tunel Zenica Društvo je obračunalo taksu za nepovučena sredstva u iznosu od 969.793 KM.
 
Osim toga, u novembru 2020. godine, nakon što je tranša kredita za dionica Poprikuše – Nemila i dionica Tunel Ivan, kao i konsultantske usluge i nadzor u iznosu od 120 miliona eura postala efektivna, Društvu je obračunata taksa u iznosu od 2.3 miliona KM. Taksa je plaćena početkom 2021. godine.

Revizija je utvrdila direktnu odgovornost kompanije:

- Prije operativnosti međunarodnih kredita Društvo nije provelo sve pripremne predradnje za građenje dionica. Povlačenje kreditnih sredstava diktira i gradnja dionica za koje su namijenjeni ovi krediti, a samim tim i trošak takse po kreditu. Prije potpisivanja ugovora s međunarodnim kreditorima potrebno je okončati sve pripreme za gradnju dionice, kako bi se uskladila izgradnja sa operativnošću i izbjegli troškovi takse na nepovučena sredstva - navodi se u izvještaju.

(zurnal.info)