NAKON PODIZANJA OPTUŽNICE ZA PAZARIĆ:Bez sankcija za odgovorne ministre i članove Upravnog i Nadzornog odbora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

NAKON PODIZANJA OPTUŽNICE ZA PAZARIĆ: Bez sankcija za odgovorne ministre i članove Upravnog i Nadzornog odbora

Osim što su smijenjeni nakon izbijanja afere Pazarić, članove UO i NO, ali ni resorne ministre ne tereti se za propuste u Zavodu. Upravni i Nadzorni odbor za period od dvije i po godine koštali su Zavod u Pazariću skoro 250 hiljada KM

Bez sankcija za odgovorne ministre i članove Upravnog i Nadzornog odbora

 

U optužnici koju je Tužilaštvo Kantona Sarajevo potvrdilo u maju ove godine troje bivših direktora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić: Jasmin Ćerimagić, Senada Muharemović i Redžep Salić, terete se da su nesavjesnim postupanjem teško ugrozili zdravlje i razvoj maloljetnika.
Federalna ministarstva koja su bila nadležna za postupanje i nadzor te Upravni i Nadzorni odbor JU Pazarić nisu obuhvaćena ovom ili nekom drugom optužnicom ili postupkom.

Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću održavane su u radno vrijeme. Članovi su na sjednice dolazili iz matičnih ustanova u kojima su zaposleni, naplaćivali naknadu za prisustvo sjednici, a paralelno i sve što im je sljedovalo tamo gdje su zaposleni. Naknade koje su primali Finansijska policija FBiH nazvala je “neempatično” i “neetično” visokim. Godinama su, dokumentovano je u zapisniku FP, zatvarali oči pred krupnim problemima Zavoda, dok je od štićenika potkradana čak i hrana, o čemu ćemo naknadno pisati. Sredstva za službena putovanja nisu adekvatno pravdana, zloupotrebljavana su i ona za reprezentaciju, a novac iz Zavoda curio je u privatne džepove.

 

KO ĆE UTVRDITI ODGOVORNOST MINISTARA

 

Finansijska policija FBiH izvršila je inspekcijski nadzor za period januar 2017 - septembar 2019. i nedvosmisleno utvrdila propuste u nadzoru nadležnih ministarstva i tijela Zavoda.

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada JU Zavoda Pazarić trebali su da vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti:
- Inspektori Finansijske policije su utvrdili da navedena ministarstva propisanu obavezu nisu vršila – navodi se u izvještaju Finansijske policije.

 

drljaca

Vesko Drljača

 

Ministri navedenih ministarstava u tom periodu bili su, a većinom su i dalje: Vesko Drljača (Federalno ministarstvo rada), Mato Jozić (Federalno ministarstvo pravde), Vjekoslav Mandić (Federalno ministarstvo zdravstva). Sa njima, i Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja. Nakon što je prošle godine dala ostavku na tu poziciju, sada je ambasadorica BiH u Švedskoj. Za nalaze Finansijske policije niko ne mari, ambasadoricu niko ne poziva na odgovornost.

 

245 HILJADA KM ZA UPRAVNI I NADZORNI ODBOR


Slično je i sa članovima upravnih i nadzornih odbora: nema sankcija. Prema nalazima Finansijske policije, za naknade za rad ova dva tijela iz budžeta Zavoda u kontrolisanom periodu izdvojeno je 245 hiljada KM (bruto iznos). Saradnja između ova dva tijela Zavoda bila je loša, sa mnogim trzavicama i privatnimm obračunima, sve na štetu štićenika Zavoda.

Osim toga, sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavane su u radno vrijeme, najčešće oko 13 časova, u prostorijama Zavoda. Kako je dio članovi ovih tijela uposleno u drugim institucijama, to znači da su radno vrijeme za koje su uredno primili platu u matičnoj instituciji koristili za sastanak UO Zavoda Pazarić, što su onda uredno i naplatili.

Vlada Federacije BiH je u julu 2014. na prijedlog Federalnog ministarstva rada imenovala UO: Dobrica Jonjić, predsjednik, pomoćnik ministra za rad Veska Drljače, i članovi Omer Bašić, Dalila Efendić, Nikolina Ababović i Reuf Jahić.

U avgustu 2018. Vlada je imenovala novi UO: Janja Milinković, predsjednica, članovi Anes Kaleta, Saida Kastrat, Džana Kilić i Enisa Hodžić.

U 2017. godini predsjednik UO Dobrica Jonjić naplatio je 11.808 KM, članovi po oko 10. hiljada. Predsjednica UO Janja Jovanović 2019. blizu 9 hiljada za 2019. 

Upravni odbor podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove.

Inspektori su utvrdili da Izvještaj o radu starog saziva Upravnog odbora za period od 1. januara 2018. godine do septembra 2018., kada je Upravni odbor preuzeo dužnost, nije dostavljen novom sazivu, a samim tim nije razmatran i usvojen i dostavljen osnivaču, kako je utvrđeno Pravilima Zavoda:
- Također, u Izvještaju koji je usvojio Upravni odbor 15.05.2019. godine na 12.sjednici navedeno je da je Upravni odbor utvrdio da pojedini interni akti Zavoda nisu usklađeni sa zakonskim odredbama, i da Zavod ne raspolaže sa većinom zakonskih neophodnih internih propisa. U periodu od 01.01.2019.godine do početka Inspekcijske kontrole Upravni odbor nije poduzeo aktivnosti usklađivanja i izrade novih neophodnih internih akata.

 

salic

Redžep Salić

 

Iako su znali da Zavod posluje sa gubitkom i da je neophodno uskladiti interne akte, nisu to učinili.

Inspektori su zaključili da UO nije ispunjavao obaveze koje su utvrđene odredbama člana 42. Pravila Zavoda i odredbama Zakona o ustanovama a to su:

- Upravni odbor nije ekipiran temeljem stručnih kriterija i objektivno nije mogao ispuniti očekivanja niti udovoljiti utvrđenim obavezama i odgovornostima;
- Upravni odbor nije donio potrebne opće akte temeljem važećih zakona, podzakonskih akata i pravila kojim je trebao kreirati pravni okvir za rad i poslovanje javne ustanove;
- Upravni odbor nije kontinuirano izvještavao osnivača o stanju u JU niti o rezultatima rada i poslovanja ustanove, a o evidentnim višegodišnjim problemima u radu ustanove nije blagovremeno i objektivno obavještavao osnivača;
- Upravni odbor je donio odluku o visini naknade koja je nerealno visoka i primjer je neempatčnosti i neetičnog ponašanja.

Nakon što Redžep Salić istupa u Parlamentu Federacije BiH sa informacijama o stanju u Pazariću, prvo obustavlja isplatu naknada za Upravni i Nadzorni odbor, a zatim i ova dva tijela obustavljaju platu za Salića. Tek tada, u oktobru 2019. smanjuju se naknade za UO i NO i plata direktoru, i to na tri mjeseca.

 

NEMAR NADZORNOG ODBORA


Od 2014. Nadzorni odbor Zavoda sačinjavali su Benjamin Mešak, predsjednik, i članovi Stipan Penava i Anes Kaleta. Benjamin Mešak je uposlenik Federalnog ministarstva rada i, da apsurd bude veći, s obzirom na nerad NO čiji je bio predsjednik, načelnik Jedinice za internu reviziju u ovom ministarstvu. Samo u 2017. Benjamin Mešak je kao predsjednik NO inkasirao skoro 12 hiljada KM. 

U avgustu 2018. imenovan je novi NO: Dalila Efendić, predsjednica, članice Mevlida Bandić i Ivana Bago.
Stari saziv Nadzornog odbora, suprotno aktima Zavoda, nije podnio izvještaj Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ni direktoru Zavoda.

Posebni uslovi i kriteriji u konkursnoj proceduri Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nisu usklađeni sa odredbama člana 51. Pravila JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, što je jedan od uzroka neadekvatne stručne popunjenosti Nadzornog odbora kao organa zaduženog za kontrolu poslovanja i temeljni razlog neadekvatnog konzumiranja prava, obaveza i nadležnosti članova organa kontrole poslovanja JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić - zaključili su inspektori.

Na konstiturajućoj sjednici Upravnog i Nadzornog odbora iz 2018. usvojene su informacije koje uopće nisu tretirale ključne probleme Zavoda: smještaj i zbrinjavanje korisnika, nedovršene investicije, probleme pri primopredaji dužnosti…

- Nadzorni odbor nije izvršavao obaveze koje su utvrđene odredbama članu 51. Pravila JU Zavoda i odredbama Zakona o ustanovama – navodi se u izvještaju.

Zavod nije obračunavao i uplaćivao naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te opće vodne naknade, prilikom isplata naknada Upravnom i Nadzornom odboru JU Zavoda Pazarić.

Inspektori Finansijske policije uvtrdili su i da su tokom nadzirane tri godine zloupotrebljavana sredstva za reprezentaciju i putne troškove. Putovanja na seminare, obuka i dogovore oko ljetovanja štićenika Zavoda na Zlatibor, u Crnu Goru, Dubrovnik… nisu adekvatno opravdana. Za jedno od putovanja tadašnji direktor Jasmin Ćerimagić uopće nije podnio izvještaj, tako da nema dokaza da je taj trošak na račun Zavoda bio opravdan:

- Navedeni poslovni događaji su neosnovano i nezakonito evidentirani u poslovnim knjigama JU Zavod Pazarić kao troškovi službenog putovanja.

Na ovaj način rashodi Zavoda su nerealno uvećani za oko 5.200 KM.

Troškovi reprezentacije za ovaj period iznose oko 21 hiljadu KM:
- Troškovi reprezentacije koji su knjiženi u poslovnim knjigama JU Zavod Pazarić kao poslovna reprezentacija predstavljaju troškove u vanposlovne svrhe te da finansijski izvještaj za 2017.godinu i 2018.godinu ne predstavljju istinite i fer prezentovane podatke u izvještajima, a koji se odnose na troškove reprezentacije - stoji u zapisniku.

Sve navedeno u zapisniku Finansijske policije, nažalost, prilično je uobičajeno za domaće institucije. Ali u kontekstu Zavoda Pazarić, zlostavljanja štićenika i ušteda na njihovom boravku, ove pronevjere imaju dodatnu težinu.

(zurnal.info)